GDPR - Persondataforordningen

Her på siden kan du læse om bibliotekets persondatapolitik og GDPR. Kort sagt, hvad vi ved om dig og hvad det bruges til.

Information om indsamling og behandling af dine personoplysninger - Allerød Bibliotek

Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 13 & 14 ret til at modtage en række oplysninger, når vi har modtager oplysninger om dig og/eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne eller de stammer fra andre. I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til biblioteket.

Databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

Uddybende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Henvendelse til Allerød Kommune

Allerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og/eller dit barn. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til:

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2, 3450 Allerød 
Tlf. 48 100 100
Mandag og torsdag kl.12.00 - 17.00
Tirsdag kl. 08.00-14.00

CVR nr. 60 18 31 12.

E-mail: Send sikker e-post via digitalpost på borger.dk eller via e-boks og send til kommunen@alleroed.dk  

Formål og retsgrundlag med behandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til Allerød Kommunes bibliotekers opgaver med udlån af materialer og administration af biblioteksservices, f.eks. selvbetjeningsløsninger, e-medier og app’en ”Biblioteket”, samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Vi bruger også dine personoplysninger til statistiske og videnskabelige undersøgelser og evt. offentliggørelse af resultat vil kun ske i anonymiseret form.

Endvidere offentliggørelse af billeder og film fra offentlige arrangementer, møder, events og aktiviteter som led i Allerød Kommunes bibliotekers kommunikation til sine brugere. Billeder og film fra offentlige arrangementer kan bl.a. blive bragt på bibliotekets hjemmeside, på sociale medier, i publikationer og i pressen. Hvis du ikke ønsker at optræde på et offentliggjort billede, kan du kontakte biblioteket og bede os fjerne det. Billeder vil som udgangspunkt blive slettet de steder, hvor det er teknisk muligt.

Når du bruger bibliotekets hjemmeside indsamles oplysninger via din IP-adresse.

Videoovervågning på bibliotekerne foretages for at forebygge tyveri og være tryghedsskabende og kan forekomme ved og i alle kommunale bygninger. Der vil være skiltet herom. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse og bibliotekslovens kap. 1 og 3. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for entydig identifikation og for at kunne sende dig digitalpost.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og/eller dit barn:

  • Almindelige oplysninger, f.eks. navn, værge, adresse, e-mail og telefon og anden information som vedrører drift af biblioteksvirksomhed, herunder økonomisk mellemværende.
  • Fortrolige oplysninger i form at dit eller dit barns CPR-nr. og strafbare forhold som følge af TV-overvågningen af kommunale lokaler.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for vores biblioteksvirksomhed til f.eks:  

  • Danmarks Digitale biblioteker herunder f.eks. filmstriben og e-reolen,
  • Andre offentlige myndigheder f.eks. SKAT og Gældstyrelsen,
  • kommunens databehandlere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Sikker behandling af dine personoplysninger er en vigtig del af Allerød Kommunes arbejde. Ved overførelse af personoplysninger uden for EU og EØS vil de fremgår her:

  • Vores systemleverandører behandler oplysninger i tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

I de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig og/eller dit, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre sig særskilt opmærksom på det.

  • CPR- Det Centrale Personregister. Har du navne- og adressebeskyttelse vil dette bliver respekteret i bibliotekets systemer.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Allerød Kommunes Bibliotek opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for de formål som er angivet under pkt. 2. Når vi ikke længere har brug for dine oplysninger og evt. arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Allerød Kommune.

  • Oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig samt dine besøg uden for betjent åbningstid slettes automatisk inden for 30 dage,
  • Din profil som bruger slettes, når du har været inaktiv i tre å,
  • Bogføringsbilag, herunder betaling af restance, slettes efter fem år, såfremt restancen er betalt.

Derudover er der offentlighedslovens regler om journalpligt samt arkivlovgivning, som regulerer hvor længe dine persondata opbevares.

Automatiske afgørelser, herunder profilering:

Som udgangspunkt træffer Allerød Kommunes Biblioteker ikke afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling eller profilering, når afgørelsen eller profileringen har retsvirkninger for eller betydeligt påvirker dig.

En automatisk afgørelse er, når en behandling sker uden nogen form for menneskelig indgriben. Det vil sige, at der ikke er en fysisk person – f.eks. en sagsbehandler – inde over behandlingen.

Dine rettigheder:

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til Kommunens behandling af personoplysninger om dig. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. Du har til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet. I særlige tilfælde kan du få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Telefon 

Tlf. 20691292
Man-tors kl. 12-17
Tirsdag kl 08-14

Sikker e-post 

E-mail via borger.dk eller din E-boks. 
Kontaktmail for borgere

Almindelig e-mail 

dpo@alleroed.dk

Fysisk brev/post

Att. "Databeskyttelsesrådgiver"
Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450, Allerød